NA POZEMCÍCH A UVNITŘ STAVEB


 

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH STAVEB

Podkladem pro projekt protiradonových opatření u stávajících staveb je výsledek podrobné radonové diagnostiky objektu, která zjišťuje druh, polohu a vydatnost zdroje radonu a cesty jeho šíření objektem. Dále se musí zohlednit celkový stav objektu, dispoziční řešení (poloha obytných místností ve vztahu k podloží), těsnost obvodového pláště, systém větrání atd. Největší pozornost by měla být věnována stavu kontaktních konstrukcí. Důsledný a kvalitní stavebně technický průzkum objektu ve vztahu k výsledkům radonové diagnostiky může v konečném důsledku ušetřit značné množství finančních prostředků.

Státní dotaci na protiradonové opatření u stávajících staveb nelze chápat jako prostředky ke zlepšení stavebně technického stavu objektu, i když se v praxi s takovýmto přístupem často setkáváme. Prvotně se proto vybírají pouze takové druhy protiradonových opatření, které si vynucují minimální zásah do objektu a nevyžadují tak další stavební činnosti. Jedině tak mohou investoři počítat s tím, že jim státní příspěvek může pokrýt převážnou část nákladů spojených s realizací opatření. Investoři, kteří se nespokojí s pouhým odstraněním radonu a budou požadovat i zlepšení stávajícího stavu konstrukcí, musí počítat s tím, že takováto vylepšení si budou hradit z vlastních prostředků.

 

OPATŘENÍ PROTI RADONU Z PODLOŽÍ

Svépomocně realizovatelná opatření

Jsou-li obytné místnosti odděleny od podloží sklepem nebo v nich hodnota EOAR nepřevyšuje 400 Bq/m3 (a to i když jsou v kontaktu s podložím), otevírá se majitelům takovýchto domů velký prostor pro jednoduchá svépomocně realizovatelná opatření, spočívající v utěsnění vstupních cest radonu do objektu a ve zvýšení intenzity výměny vzduchu. Konkrétně se jedná zejména o následující opatření: utěsnění trhlin, prostupů a otvorů v kontaktních konstrukcích, nahrazení trativodů podlahovými vtoky se zápachovou uzavírkou, utěsnění prostupů ve stropu mezi sklepem a přízemím, zabránění proudění vzduchu ze sklepa do vyšších podlaží utěsněním stávajících nebo osazením nových dveří vedoucích do sklepa, zvýšení výměny vzduchu ve sklepě pomocí větracích průduchů atd.

Převyšuje-li EOAR 400 Bq/m3, rozhoduje se v závislosti na stavebně technickém stavu objektu a propustnosti podloží mezi instalací bodového odvětrávání podloží, rekonstrukcí podlah zahrnující položení nové protiradonové izolace a aplikací nucené ventilace.

 

Odvětrání radonu z podloží

Velmi efektivním a účinným opatřením může v řadě případů být aktivní odvětrání radonu z podloží pod objektem pomocí několika odsávacích míst umístěných tak, aby byl umožněn pohyb vzduchu pod celým půdorysem objektu. Není-li možné provést otvor do podlahy zevnitř, lze prostor pod podlahou odvětrávat i zvenčí prostřednictvím prostupu základovým pasem (obrázek 5). Půdní vzduch se odsává téměř vždy nuceně pomocí ventilátoru. Aby bylo dosaženo co možná nejvyšší účinnosti systému, je třeba zajistit těsnost podlahové konstrukce spočívající na podloží. Optimální podlahou jsou z tohoto důvodu betony (nemusí být izolované), méně vhodné jsou prkenné podlahy. Dále toto opatření vyžaduje vysoce nebo středně propustné podloží nebo alespoň přítomnost propustné drenážní vrstvy pod objektem. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům, velké účinnosti a možnosti rychlé realizace je toto opatření v zahraničí velmi rozšířené. Několik úspěšných instalací bylo provedeno již i v naší republice a v současné době se tento postup upřednostňuje.

 

obr5.gif

Obrázek 5: Varianty řešení aktivního odvětrání radonu z podloží pod stávajícím objektem

Výměna podlahových konstrukcí

Opatření spočívající ve výměně podlahových konstrukcí jsou vhodná pouze u těch stávajících objektů, v jejichž kontaktních podlažích se nachází obytné místnosti a podlahy jsou ve velmi špatném stavu a netěsní (např. dřevěné podlahy nebo suché dlažby přímo na podloží). Je tomu tak proto, že vytvoření nových podlah je opatření velmi drahé. Připočteme-li časově náročnou realizaci a nejistou účinnost, neměly by být preferovány. Uplatnění ale naleznou v případech, kdy je třeba provést kombinaci těsné podlahy s drenážním systémem nebo s odvětrávanými vzduchovými mezerami. Je tomu tak tehdy, když:

  • je třeba řešit i vlhkostní problémy (např. vlhké stěny),
  • je podloží zatříděno do vysokého radonového rizika,
  • EOAR uvnitř objektu přesahuje 1000 Bq/m3.

 

Nucená ventilace vnitřního vzduchu

Použití nucené mírně přetlakové ventilace vnitřního vzduchu ke snížení interiérové koncentrace je ve stávajících stavbách, kdy je zdrojem radonu podloží, podmíněno poměrně kvalitní a těsnou kontaktní konstrukcí. Tam, kde je zdrojem radonu stavební materiál (např. domy z rynholeckého škvárobetonu typu START), je nucená ventilace považována za jedno z nejefektivnějších, ale poměrně nákladných opatření. Návrh a dodávku ventilačních zařízení provádějí specializované firmy. Ventilační zařízení se seřídí podle změřené rychlosti přísunu radonu do jednotlivých místností a může pracovat buď nepřetržitě nebo cyklicky s dobou spínání závislou na rychlosti přísunu radonu do interiéru, nebo pouze v době pobytu osob v budově. Ventilační zařízení by mělo být vybaveno rekuperací tepla a filtrem vnějšího vzduchu. Větrací systémy mohou být navrženy centrálně pro celý dům, nebo pro jeho části. Výhoda tohoto uspořádání spočívá v tom, že vzduchotechnická jednotka neobtěžuje uživatele hlukem, protože je umístěna buď na střeše nebo v suterénu domu (obrázek 6). Naopak nevýhodou je přítomnost jen velmi obtížně čistitelných vzduchovodů, které musí být navíc vhodně architektonicky zakomponovány do interiéru.

 

obr6.gif

Obrázek 6: Centrální vzduchotechnický systém

 

U bytových domů může být vzduchotechnika navržena i samostatně pro každou bytovou jednotku. V tomto případě vzniká problém s odhlučněním jednotky, která musí být situována v bytě. Regulace však může být optimálně přizpůsobena koncentraci radonu v bytě. Záleží rovněž na samotném majiteli, zda bude větrání používat či nikoliv.

Jako velmi perspektivní se v  poslední jeví instalace samostatných vzduchotechnických jednotek do každé místnosti. Podstatnou výhodou je odstranění hygienicky problematického vzduchotechnického potrubí a možnost optimálního přizpůsobení výkonu jednotky potřebám dané místnosti. Většímu rozšíření zatím brání hlučnost, která je zvláště v ložnicích nepřijatelná.

 

OPATŘENÍ PROTI RADONU ZE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Prokáže-li radonová diagnostika, že ke koncentraci radonu přispívají významně i stavební materiály, naskýtají se níže uvedené možnosti řešení.

 

Odstranění materiálů o vysoké rychlosti plošné exhalace radonu

Zpravidla lze odstraňovat jen nenosné konstrukce (štuky, omítky, příčky, tepelně-izolační násypy podlah ze škvár a popílků atd.). U objektů z rynholeckého škvárobetonu, kde jsou zdrojem radonu i zvýšeného záření gama obvodové a štítové panely a nosné vnitřní stěnové panely, není tento přístup nejvhodnější. Odstraňování aktivních panelů a jejich výměna neaktivními nebo nahrazení jinými materiály (např. keramickými) není zpravidla z důvodů statických vhodná. I když si lze takovýto postup teoreticky představit, vyžádal by si značné finanční prostředky, které jsou využity velmi neefektivně.

 

Snížení exhalace radonu neprodyšnou úpravou vnitřního povrchu stavebních konstrukcí pomocí nátěrů a tapet

Drobného snížení exhalace lze dosáhnout použitím elastických nátěrů nebo tapet z PVC (papírové tapety jsou zcela neúčinné). Nevýhodou tohoto způsobu sanace je však nízká účinnost a malá životnost způsobená velkou náchylností vzduchotěsné povrchové úpravy k perforaci. Malou odolnost vůči prasklinám a mikrotrhlinám vykazují mimo jiné nátěry na bázi vodou ředitelné epoxidové pryskyřice ARADON, a proto se v současné době používání tohoto nátěru nedoporučuje.

 

Odvětrání radonu z interiéru

Aktivní odvětrání interiéru považujeme, jak již bylo popsáno výše, za nejúčinnější a nejefektivnější metodu. Technický popis tohoto opatření byl popsán v kapitole o stávajících stavbách - opatření proti radonu z podloží.

 

Literatura:

www.suro.cz/cz/prirodnioz/prakticke-informace/postup-pri-stavbe-novych-budov/opatreni#stavajici