NA POZEMCÍCH A UVNITŘ STAVEB


Co je to RADON

Radon Rn-222  je plyn, který vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238. V zemské kůře je uranu více než např. kadmia, vizmutu a rtuti, asi stokrát více než stříbra a dokonce 1000krát více než zlata.

           Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě sebou přináší nárůst nebezpečí výskytu rakoviny, především plicní. Přitom nebezpečné nejsou ani tak samotné izotopy radonu, ale fakt, že se radioaktivní látky dostávají do plynného skupenství. Produkty, vzniklé rozpadem radonových atomů jsou obvykle také radioaktivní a při svém vzniku se v atmosféře udrží ve formě kapiček – aerosolu,které se usazují na mikroskopické prachové částice. Při vdechnutí často zůstávají v plicích a při svém dalším rozpadu mohu iniciovat vznik rakoviny.

Na geologickém podloží se zvýšeným obsahem těžkých radioaktivních prvků dochází k přirozenému vyvěrání radonu z podloží. Radon se tak může dostávat do lidských obydlí, kde výše naznačeným způsobem roste jeho koncentrace  a při dlouhodobém pobytu v takovém prostředí narůstá u exponovaných osob nebezpečí vzniku plicní rakoviny. Riziko nemusí přitom pocházet pouze z podloží staveb, jsou známy i případy, kdy byly při výrobě prefabrikovaných stavebních materiálů použity suroviny, které v dlouhodobém časovém horizontu způsobovaly rizikové koncentrace radonu v bytech a domech.

Území české republiky  patří k v globálním měřítku k lokalitám s největší koncentrací uranových rud a existují zde proto rozsáhlá území se zvýšeným výskytem vyvěrajícího radonu. V současné době bylo vyvinuto již několik účinných metod, které izolují stavbu od podloží a riziko zvýšené koncentrace radonu ve vlastní stavbě minimalizují.

Můžeme stavět na pozemku s výskytem RADONU ?

 Ve většině případů můžeme odpovědět ANO. O tom , zda se  na uvažovaném pozemku dá stavět  rozhoduje nejen  zařazení pozemku dle druhu podloží, hodnota naměřeného radonu ale také druh stavby, zda je stavba podsklepena  či ne, objem místností , které jsou ve styku s podložím, způsob větrání atd.. Projektant určí na základě získaných vstupních informací  způsob ochrany objektu proti radonu

Jak probíhá měření ?

Měření na pozemku je prováděno odběrem vzduchu z pozemku prostřednictvím odběrových tyčí zatlučených do hloubky cca 0,8m. Vzduch je přenesen do odběrných komor a následně v laboratoři měřen. Současně je prohlédnut pozemek, odebrán vzorek půdy, případně je pozemek a jeho zatřídění provedeno jinou metodou. Na základě výsledků měření a šetření je vypracován posudek autorizovanou osobou.

Měření v objektu je prováděno umístění komor v objektu. Současně je provedeno měření  radioaktivity radia ze stavebních materálů.

Přístroje pro stanovení objemové aktivity radonu elektretové jsou ve vybraných místnostech budovy umístěny alespoň týden. Určení objemové aktivity vychází z vyhodnocení odezvy přístroje - ze změřeného poklesu povrchového napětí elektretu. . Na základě výsledků měření a šetření je vypracován posudek autorizovanou osobou.

Jak dlouho trvá měření ?

V objektu:

Minimálně 7dní umístění komor v objektu a 1 den na změření výsledku a vypracování  posudku.

Na pozemku:

1den práce na pozemku a 1 den na změření výsledku a vypracování  posudku.

Nabízíme zpracování návrhu typu izolace, počet vrstev atd

Jak dlouho platí posudek ?

Posudek je zpracováván k určitému datu na základě naměřených hodnot a  platné legislativy. Vzhledem k tomu, že plyn radon vzniká rozpadem uranu, který má trvanlivost po tisíce let, může platnost posudku ovlivnit jedině legislativní změna. Jinými slovy, pokud se nezmění znění zákona, platí posudek bez časového omezení.

Když provádím pouze přístavbu, musím měřit ? A kde ?

Příklad 1

Přístavba a původní stavba není a nebude spojena vnitřními dveřmi (chodbou). Potom stačí měření provést na pozemku, na kterém se bude stavět.

Příklad 2

Přístavba a původní stavba bude spojena (propojena) vnitřními dveřmi (chodbou). V tomto případě je nutné změřit hodnoty nejen na nově zastavovaném pozemku , ale i ve stávajícím objektu. Izolace , které by se provedly pouze v přístavbě by mohly být znehodnoceny stavem izolací v původním objektu. V původních stavbách , starších více jak cca 30 let , nebyly důsledně prováděny hydroizolace a již vůbec ne izolace proti pronikání radonu do objektu. Po spojení nového a stávajícího prostoru potom může radon proniknout i do nového prostoru. V souvislosti s tímto, je potřeba upozornit , že radon  nemusí pronikat do objektu pouze z podloží , ale i za starých stavebních materiálů (stávající stavební konstrukce).